Daphne

Sällskapets tidskrift Daphne utges numera i samarbete med Upplands Botaniska Förening. Tyngdpunkten ligger på föreningarnas verksamhet och floran i Södermanland och Uppland. Det kan t ex vara redogörelser för problematiska växtgrupper, beskrivning av floran i ett visst område, florahistorik eller rapporter om fynd av ovanligare arter.

Daphne började ges ut 1990. Tidskriften hade en föregångare i Nymphaea, som startade 1985 som ett informationsblad riktat till dem som var engagerade i arbetet med inventeringen av Sörmlands flora.

Innehållet i de båda publikationerna presenteras nedan. I innehållsförteckningarna har fasta inslag av redaktionell karaktär uteslutits.

  • För Nymphaea listas ett urval från samtliga nummer (pdf-fil).
  • För Daphne ges innehållsförteckningar för samtliga utgivna nummer årgångsvis.
  • En del av innehållet i Daphne finns tillgängligt på hemsidan i PDF-format.
    • När symbolen visas i anslutning till innehållsförteckningen är hela numret tillgängligt i PDF-format (klicka på symbolen för att se hela numret).
    • När en enstaka artikel är tillgänglig som pdf finns länk i innehållsförteckningen för resp. nummer.